Co to jest ADOS – 2?

ADOS – 2 to specjalnie przygotowany protokół obserwacji, określany jako “złoty standard” w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu. ADOS – 2 (Autism Diagnosis Observation Schedule) jest testem i obejmuje szereg prób (zadań) do wykonania lub wspólnych aktywności oraz specjalnie przygotowaną rozmowę/wywiad. Celem zastosowania narzędzia jest ocena różnych sfer funkcjonowania, ważnych z punktu widzenia ASD, takich jak komunikacja społeczna, zabawa czy zachowania stereotypowe. Jest…

Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – wskazówki do pracy w pigułce

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży wynikają ze zindywidualizowanego sposobu nabywania wiedzy i umiejętności w procesie uczenia się, określonego specyfiką ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego. Ich rozpoznanie pozwala na właściwy dobór metod, środków i oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych prowadzący do zaspokojenia potrzeb, a tym samym stworzenia optymalnych warunków rozwoju intelektualnego i osobowościowego. ​ Uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych są również dzieci i młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Czym są zaburzenia ze spektrum…

Relacje z rówieśnikami dzieci z zespołem Aspergera

Szkoła to również relacje.  Zadaniem szkoły w przypadku każdego dziecka jest przygotowanie się do przyjęcia go jako ucznia i wspieranie go w jego nauce i rozwoju. Oznacza to, że odpowiedzialność za rozwój dziecka w pewnym zakresie przejmuje szkoła.  Świadomość specyficznych potrzeb i trudności, z jakimi dziecko spotyka się w szkole, może pomóc nauczycielom przygotować się do nauczania osób z zespołem Aspergera. Jednak należy również pamiętać, że szkoła poza funkcją edukacyjną…

Fobie a spektrum autyzmu (ASD)

Fobia, definiowana jako lęk podczas ekspozycji na określony przedmiot lub sytuację oraz ich unikanie (związane z lękiem antycypcyjnym, czyli tak zwanym “lękiem przed lękiem”) dotyczy również dzieci ujawniających objawy ze spektrum autyzmu. Problem dotyczący generalizacji lęku, powoduje, że usłyszana informacja dotycząca, na przykład tragicznych skutków burzy, ukąszenia przez owada, lotu samolotem, może powodować paniczny lęk. ​Jak pomóc dziecku, które oglądając prognozę pogody, obserwując ciemne…

Wykorzystanie AAC we wspieraniu rozwoju mowy i komunikacji – przegląd badań.

AAC (Augmentative and Alternative Communication) czyli wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się to wszelkie działania, których celem jest usuwanie niepowodzeń komunikacyjnych oraz przywracanie umiejętności skutecznego porozumiewania się. AAC można wprowadzać zarówno u osób, które nie mówią, ale także u tych, które używają mowy w ograniczony sposób i które rozwijają mowę. Systemy AAC mogą być budowane ze znaków graficznych (piktogramy, PCS, obrazki, symbole, litery), znaków manualnych (np. gesty)…

Mutyzm wybiórczy a spektrum autyzmu (ASD)

Mutyzm wybiórczy, zgodnie z aktualnie obowiązujacą klasyfikacją DSM – V, jest uznawany za zaburzenie lękowe. Charakteryzuje się odmową mówienia w określonych sytuacjach społecznych. Mutyzm, niestety, może maskować objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu, co stwarza zagrożenie postawienia niepełnej diagnozy (nie uwzględniającej współwystępowania objawów ASD). Ze względu na częste współwystępowanie u dzieci z ASD innych zaburzeń rozwojowych, psychicznych i zachowania, należy rozważyć czy dziecko, któremu lęk “zasznurował usta”, nie ujawnia…

Nauka mowy i komunikacji u dziecka z ASD

Typowo rozwijające się dziecko wypowiada pierwsze znaczące słowo około 12 miesiąca życia. Rozwój mowy następuje bardzo szybko: dwuletnie dziecko zwykle jest w stanie powiedzieć dwuwyrazowe zbitki. Podstawy do rozwoju komunikacji kształtują się już od pierwszych miesięcy życia. 7 – miesięczny maluch „rozmawia” z rodzicem poprzez powtarzanie sylab otwartych, 8 – miesięczne dziecko utrzymuje wspólne pole uwagi z dorosłym, roczne dziecko…

Depresja dzieci i młodzieży

Zaburzenia depresyjne ujawniają się u około 2 do 3 % dzieci w wieku od 6 do 12 roku oraz u 6 do 8 % młodzieży od 12 do 17 roku życia. Jest to bardzo istotny problem dzieci i młodzieży, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że może ona w istotny sposób zakłócić funkcjonowanie młodej osoby. ​Zaburzenia nastroju mogą powodować zmianę postrzeganie siebie, otoczenia, doprowadzić do izolacji, w istotny sposób wpłynąć na poczucie własnej…

Opóźniona samodzielność dziecka z ASD

Dzieciom ze spektrum autyzmu osiągnięcie samodzielności zabiera więcej czasu niż rówieśnikom. Ich rodzice muszą przygotować się na to, że będą swoje dzieci wychowywać i opiekować się nimi znacznie dłużej niż inni. ​Rozwój dzieci z autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju czy zespołem Aspergera przebiega inaczej, wolniej, często nieharmonijnie lub skokowo. Oznacza to, że pewne umiejętności mogą pojawić się później niż u rówieśników. Nie oznacza to jednak, że pojawią…

Wyzwania osób z autyzmem w obszarze porozumiewania się – o funkcjonalności mowy i komunikacji

Zaburzenia mowy i porozumiewania się u osób w spektrum autyzmu znacznie wykraczają poza sam brak rozwoju mowy. Jak czytelnik będzie miał okazję się przekonać, takie wąskie ujęcie trudności w tym obszarze, znacznie utrudnia rozumienie społecznych i komunikacyjnych wyzwań, jakie stoją przed nimi. Poniższy tekst przybliży zarówno pojęcie porozumiewania się, jak również wskaże przykładowe przejawy trudności w tej sferze. Przybliży nieco typowy rozwój umiejętności…