logopeda i neurologopeda

Justyna Zwolan

Absolwentka kierunku Logopedia na Uniwersytecie Warszawskim oraz Neurologopedii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu.

Pracę z pacjentami rozpoczęła już na studiach, biorąc udział w licznych wolontariatach i praktykach zawodowych, a także aktywnie udzielając się w Kole Naukowym Logopedów i Audiologów UMCS, gdzie prowadziła zajęcia dla podopiecznych studenckiej poradni logopedycznej.

​Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując w warszawskich przedszkolach, szkołach, ośrodkach specjalistycznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zwolenniczka metod niedyrektywnych, wychowania w duchu rodzicielstwa bliskości oraz holistycznego podejścia w logopedii, jak i neurologopedii.

​W swojej pracy przeplata elementy muzykoterapii, terapii miofunkcjonalnej, metody werbotonalnej, terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego oraz wielu innych. Stara się wykorzystywać mocne strony pacjentów. Prywatnie mama małego Maksa.

Najważniejsze szkolenia:

 • Niemowlak u logopedy, cz. I. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem (2020)
 • Niemowlak u logopedy, cz. II Miobobo © – krótkie wędzidełko języka u niemowląt – podejście praktyczne (2020)
 • Od jedzenia do mówienia – rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy (2020)
 • Połykanie infantylne – diagnoza i terapia (2019)
 • Trudne sytuacje w rodzinie – wspieranie uczniów (2019)
 • Afazja dziecięca – warsztat (2018)
 • Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego APD (2018)
 • Logorytmika – metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka (2018)
 • Metoda skryptów i ich wycofywanie w terapii osób z zaburzeniami w rozwoju (2018)
 • Praca z uczniem z zespołem Aspergera (2018)
 • Praktyczne metody pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji. Programowanie rozwoju językowego (2018)
 • Prezentacja metody terapii jąkania według Zofii Engiel (2018)
 • Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego z zastosowaniem metody werbotonalnej (2018)
 • Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej – innowacyjna i mobilna terapia trudności w przetwarzaniu centralnym (2018)
 • Wspieranie uczniów młodszych w klasach 1-6 (2018)
 • Kurs I-go stopnia w zakresie terapii Integracji Sensorycznej (2017)
 • Uczeń z Zespołem Aspergera, ADHD, zagrożony niedostosowaniem społecznym (2017)
 • AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji (2016)

Publikacje i wystąpienia:

 • Mikołajewska J., 2019, Studium przypadku dziecka z dysartrią startą [w:] E. Stecko (red.), Neurologopedyczne studia przypadków, t. V, Warszawa.
 • Zwolan J., 2019, Świadomość fonologiczna uczniów drugiej klasy szkoły podstawowej, „Poradnik Językowy”, z.3.
 • Mikołajewska J., 2018, Lateralizacja ręki i oka a kompetencje fonologiczne uczniów drugiej klasy szkoły podstawowej, „Studia pragmalingwistyczne”, z. X.
 • Mikołajewska J., 2018, Model lateralizacji a wybrane aspekty świadomości fonologicznej uczniów drugiej klasy szkoły podstawowej, wystąpienie podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Terapia Logopedyczna. Strategie – metody – techniki” organizowanej przez UMCS w Lublinie.

W FUNDACJI POMOC AUTYZM PROWADZI

 • Zajęcia z neurologopedii