pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda języka ukraińskiego, oligofrenopedagog, terapeuta ręki

Daria Kharkova

Дарья Харькова – магистр специальной педагогики, терапевт сенсорной интеграции, логопед украинского языка, олигофренопедагог, дефектолог.

Absolwentka Narodowego Uniwersytetu Kamieniecko – Podolskiego im. Ivana Ogienki (Ukraina),  specjalność – oligofrenopedagog, logopeda – dyplom z wyróżnieniem. 

​Dyplom nostryfikowany i uznany w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej za równoważny z polskim dyplomem ukończenia ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła studia podyplomowe Integracji Sensorycznej.

Od 10 lat pracuje głównie z dziećmi w wieku przedszkolnym z autyzmem, zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz sprzężoną.

Od 4 lat pracuje z dziećmi dwujęzycznymi oraz tymi, które mają w swoim otoczeniu więcej niż dwa języki. Prowadzi adaptację dziecka w polskojęzycznym środowisku edukacyjnym, przy jednoczesnym podtrzymaniu znajomości języka ojczystego

Prowadzi diagnozę, terapię oraz konsultacje dla rodziców. 

Prywatnie – mama dziewczynki dwujęzycznej, która zaczęła oswajać drugi  język w wieku przedszkolnym i przeszła wszystkie etapy rozwojowe dziecka w emigracji. 

*****

С отличием закончила Каменец-Подольский Национальный университет им. Ивана Огиенка, специальность – олигофренопедагогика, логопедия,  дефектология.  Нострификовала и подтвердила свой диплом в Академи Педагогики Специальной им. Марии Гжегожевскей в Варшаве, который признан равносильный  диплому магистра специальной педагогики в сфере обучения и реабилитации лиц с  интеллектуальными нарушениям. Второе высшее образование – диагност и  терапевт сенсорной интеграции. 

​Более 10 лет работает с детьми,  в основном дошкольного возврата, с аутизмом, генетическими синдромами, интелектуальными и  двигательными нарушениями.

4 года работает с билингвами, в том числе с детьми, которые в окружении имеют два и больше языка. Занимается диагностикой, коррекционной работой и проводит консультации для родителей. Помогает адаптироваться ребёнку в польскоязычной образовательной среде, не теряя навыков родного языка.

В личной жизни – мама девочки-билингва, которая начала изучать второй язык в 4 года и успешно прошла все этапы развития  ребёнка – эмигранта. 

​W FUNDACYJNYM OŚRODKU DIAGNOZY I TERAPII SŁOWIK PROWADZI (kliknij tekst aby zobaczyć):

Konsultacje dla rodziców z dziećmi dwujęzycznymi  (konsultacje w języku polskim i rosyjskim)