POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem szkolenia jest „Fundacja Pomoc Autyzm” z siedzibą w Warszawie przy ul. Namysłowskiej 2a/64, 03-454 Warszawa, KRS 0000609601.

Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania go

i przestrzegania jego reguł. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia rekrutacji do odwołania. Wszelkich informacji, dotyczących organizacji szkolenia, w tym miejsca jego realizacji oraz programu, należy szuka

na stronie: www.pomocautyzm.org

REJESTRACJA

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego on-line oraz dokonanie – przed szkoleniem – wpłaty należności na rachunek Organizatora.

Po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat potwierdzający przesłany drogą mailową. Sprawdzi

należy również folder SPAM.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa pod warunkiem, że uczestnik dokona jej

w formie pisemnej bądź e-mailowej nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia.

W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.

PŁATNOŚĆ

Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wysłania formularza na numer rachunku bankowego Organizatora:

FUNDACJA POMOC AUTYZM, ul. Namysłowska 2a/64, 03-454 Warszawa KRS 0000609601, fundacja@pomocautyzm.org

www.pomocautyzm.org

70 1140 2004 0000 3602 7845 9813

Adres do przelewów: „Fundacja Pomoc Autyzm”, ul. Namysłowska 2a/64, 03-454 Warszawa z dopiskiem w tytule przelewu: Data szkolenia (np. 22-23.07.2016) oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika.

Niedokonanie płatności w ciągu 3 dni od daty wysłania formularza skutkuje automatycznym anulowaniem zgłoszenia.

Opłata szkoleniowa nie obejmuje ubezpieczenia.

Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w szkoleniu.

Koszt udziału w szkoleniu jest zgodny z aktualną ofertą.

Organizator szkolenia wystawia fakturę, którą każdy z uczestników będzie mógł odebrać w dniu szkolenia lub otrzyma

na podany adres e-mail.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego udziału w szkoleniu. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 ) jest organizator szkolenia – „Fundacja Pomoc Autyzm”, Namysłowska 2a/64,

03-454 Warszawa

Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane

żadnym innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji szkolenia.

Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

V INNE POSTANOWIENIA

Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas szkolenia.

Wymogiem koniecznym do zaliczenia szkolenia jest obecność na przynajmniej 85% czasu trwania szkolenia

Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu szkolenia przez uczestników bez zgody organizatora szkolenia.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub wprowadzenia zmian w jej programie oraz regulaminie.

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane ze szkoleniem.

W przypadku problemów technicznych niezależnych od Organizatora (np. awaria platformy e – learningowej) Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia szkolenia na inny termin.

Minimalna prędkość łącza internetowego po stronie uczestnika szkolenia – do odbioru szkolenia w formie webinaru to 3 Mb/s.

Uczestnik ma prawo do wydania duplikatu zaświadczenia/certyfikatu za opłatą 20 zł (koszt przygotowania oraz wysyłki)

Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem szkolenia e-mail: s zkolenia@pomocautyzm.org, tel. 660 330 220

Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2020.