W związki z obowiązkiem wynikającym z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię, o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz mieć dodatkowe pytania, prosimy o kontakt.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Pomoc Autyzm ul. Namysłowska 2a/64, 03- 454 Warszawa.

 1. Kategorie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: dane umożliwiające Twoją identyfikację, czyli imię i nazwisko, datę urodzenia, Twoje dane adresowe i kontaktowe, w tym numer telefonu i adres poczty elektronicznej, numer PESEL, informacje o zawartych porozumieniach, informacje o dokonanych płatnościach.

 1. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji oferty Fundacji Pomoc Autyzm i umów cywilno-prawnych podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy, w tym wydruku i rejestracji zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających udział w szkoleniach i nabycie określonych umiejętności.

Jeśli nie podasz danych osobowych zawartych w formularzu umowy, niestety nie będziesz mógł skorzystać z oferty Fundacji Pomoc Autyzm. Podanie danych osobowych w tym przypadku jest dobrowolne lecz niezbędne.

 • wysyłki drogą elektroniczną różnych informacji o działalności Fundacji Pomoc Autyzm, szkoleniach, warsztatach i innych ofertach marketingowych podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

Podanie danych osobowych w tym przypadku jest dobrowolne.

 1. Informacja o źródle danych osobowych, czyli skąd mamy Twoje dane

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO art. 6 pkt. 1. lit.b na podstawie:

 • Twojej zgody zawartej w formularzu rejestracyjnym na szkolenia, warsztaty i inne wydarzenia Fundacji Pomoc Autyzm
 • Twojej zgody zawartej w formularzu rejestracyjnym na listę mailingową.
 1. Odbiorcy danych osobowych, czyli komu możemy przekazywać Twoje dane

Dostęp do Twoich danych w ramach Fundacji Pomoc Autyzm mają wyłącznie upoważnieni przez Fundację Pomoc Autyzm pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

Twoje dane mogą być ujawnione:

 • organom publicznym, instytucjom lub podmiotom uprawnionym do dostępu lub otrzymania danych na podstawie przepisów RODO art. 6 pkt. 1. lit.c;
 • podmiotom, którym Fundacja Pomoc Autyzm powierzyła przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów np. zewnętrzna księgowość, firma prowadząca wysyłki mailingowe i inni dostawcy usług przetwarzający dane w imieniu Fundacji Pomoc Autyzm – zgodnie z przepisami RODO art. 6 pkt. 1. lit.b.
 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także przez okres:

3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie); 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego; do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody.

 1. Twoje prawa w stosunku do danych osobowych

Masz prawo do:

 • Otrzymania informacji dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz ich kopii;
 • Przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych;
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych);
 • Skorzystania z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie Twoich danych. Pamiętaj jednak, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, bądź wykażemy, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie mamy wobec Ciebie.

Możesz także zażądać:

 • Sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne;
 • Usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa;
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem

poczty elektronicznej na adres: fundacja@pomocautyzm.org;

pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Pomoc Autyzm, Namysłowska 2a/64, 03-454 Warszawa;

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).